Een klacht

Gastouderbureau via Kim doet haar uiterste best voor een goede dienstverlening, maar het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent.

Dat horen wij dan graag zodat we op zoek kunnen naar een passende oplossing.

Bij wetgeving is geregeld dat een klant een klacht kan indienen over de werkwijze van de organisatie waar zij een dienst afneemt. Deze klacht kan gaan over alles wat het gastouderbureau voor je doet of juist verzuimd. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het gastouderbureau of de administratieve taken die worden uitgevoerd, maar ook over de opvang die de gastouder biedt.

Interne klachtenprocedure

Een eerste stap om je klacht kenbaar te maken, is om contact op te nemen met de gastouder of medewerker van het gastouderbureau die met de klacht te maken heeft. Door met elkaar in gesprek te gaan kan al veel opgelost worden.

Heeft een gesprek niets opgelost of vind je de klacht niet geschikt om direct met de betrokkene te bespreken, kan je de klacht schriftelijk indienen bij de houder van het gastouderbureau.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvang je een bevestiging per email.

Gastouderbureau via Kim onderzoekt de klacht zorgvuldig en zal de ouder per email op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht zal Gastouderbureau via Kim een beslissing nemen over de gegrondheid van de klacht en een mogelijke oplossing bieden. Deze beslissing zal per email met met uitleg over het oordeel van de klacht en zo mogelijk de oplossing, aan de ouder verstrekt worden. De maatregelen die de klacht verhelpen zijn dan reeds genomen of er is een termijn gesteld waarin de maatregelen gerealiseerd moeten worden.

Het kan zijn dat je klacht niet gegrond verklaard wordt of dat je niet tevreden bent over de geboden oplossing. Er is dan de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een externe, onafhankelijke klachtencommissie.

Externe klachtenprocedure

Gastouderbureau via Kim is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De commissie behandelt klachten en gegevens strikt vertrouwelijk.

Je kan je klacht voorleggen aan het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Bij het Klachtenloket wordt eerst geprobeerd de klacht op te lossen door het geven van advies, informatie, bemiddeling of mediation. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, wordt de klacht voorgelegd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier wordt een kleine vergoeding voor in rekening gebracht. Wordt je door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld, dan krijg je deze vergoeding terug.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. De uitspraak is bindend voor beide partijen. De Geschillencommissie publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website

www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 – 310 53 10